Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

 • Nákup v internetovom obchode www.e-zahrada.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia , za predpokladu ,že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami .
 • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP .
 • Predávajúci : Aquamotion ROSA,s.r.o. so sídlom, ul.Priemyselná 1, 071 01 Michalovce ,                                
 • IČO : 45 549 401 , IČ DPH : SK2023040514 , zapísaný v OR Okresného súdu Košice I , 25.05.2010 , Oddiel: Sro , Vložka č.: 25759/V
 • Predajňa : HSQ centrum Košice so sídlom, ul.Moldavská 41, 040 11 Košice
 • Sklad      : Aquamotion Rosa , ul. Priemyselná 1, 071 01 Michalovce
 • Kupujúci : Fyzická ,alebo právnická osoba ,ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
 • Tovar : produkty ,ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.e-záhrada.sk
 • dohľad nad dodržiavaním zákona o elektronickom obchode vykonáva SOI , Vratná 3 Košice

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej len tovar). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje obsiahnuté na WWW stránkach Aquamotion ROSA,s.r.o. , katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi poskytnuté výrobcami . Aquamotion ROSA,s.r.o. (ďalej len predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať: – nezávadný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru – vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR – vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listy a zoznamy pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé

3. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad predávajúceho. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný vo výdajným sklade predložiť doklad o úplnom zaplatení tovaru. Pri odbere tovaru inou osobou ako kupujúcim je zásobované osoba povinná sa preukázať splnomocnením kupujúceho, vystaveným na meno a platný občiansky preukaz poverenej osoby.

4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru.cv

b) Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, vyššie ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod.), Vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom , napríklad telefonicky alebo písomne. Odmietne-kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú

c) Trvalí zákazníci s ktorými je uzatvorená písomná kúpna zmluva požívajú výhody dohodnuté pri podpisovaní zmluvy, resp. jednostranne ponúkaných predávajúcim po uzatvorení zmluvy na jeho internetovej stránke.

5. Cena a platobné podmienky

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov

Pred prevzatím tovaru :

 • platbou v hotovosti v maloobchodnej predajni Aquamotion ROSA,s.r.o.,Moldavská 41, Košice
 • ak zákazník ,pri platbe pred prevzatím tovaru neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky ,predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú .Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim .

 Pri prevzatí tovaru :

 • dobierkou u špedičnej služby
 • v každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra ( daňový doklad ) .Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady .
 • platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách .
 • predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu ,ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednávania tovaru .

6. Dodacie podmienky a vrátenie tovaru

 • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom .
 • Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 5 dní od potvrdenia objednávky . Pri platbe pred prevzatím tovaru do 2 dní od prijatia platby na účet predávajúceho .
 • V prípade ,že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia čakacia lehota ,tovar bude dodaný podľa tohto termínu .Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške :      DOPRAVNÉ ZADARMO až do domu ,kdekoľvek po celej SR pri nákupe nad 270,-€ s DPH  
 • Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim
 • Tovar musí byť nepoškodený ,s kompletným príslušenstvom ,návodom ,záručným listom
 • Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu ,na jeho bankový účet alebo adresu .       

7. Dopravné podmienky, poštovné

– Pošta ( kurier )
– Osobne ( zákazník si objedná tovar cez e-shop a osobne si ho prevezme na predajni )
– Dopravou

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dodávky (poštou, zásielkovou službou, kuriérom a pod.). Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.
Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považujú za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu kupujúceho bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom.
Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:

Pošta * 3.00 €

kuriér

Príplatok k cene doručenia v závislosti od hmotnosti tovaru:

Hmotnosť tovaru (v kg) Príplatok k cene doručenia
od do
5.001 10 2.00 €
10.001 20 5.00 €
20.001 30 12.00 €
30.001 40 17.00 €
40.001 50 23.00 €
50.001 80 30.00 €
80.001 100 35.00 €
100.001 200 47.00 €
200.001 300 57.00 €

 

Osobne * 0.00 €

Osobne

Dopravou * 0.00 €

Dopravou

Pre zásielky nad 270.00 € (s DPH) je doprava pre tento spôsob doručenia zdarma.

 

Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:

Platba prevodom 0.00 €
(objednávky od 5.00 € )
Dobierkou 0.00 €
(objednávky od 5.00 € do 600.00 € )

8. Záruka , servis

Záručná doba pri nových výrobkoch je minimálne 24 mesiacov a v prípadoch s predĺženou zárukou je zákazník oboznámení pri dodávke tovaru v záručnom liste.  Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v balení zabraňujúcom poškodeniu pri prevoze vrátane záručného listu ,alebo faktúry predávajúcemu. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie.

Záručná doba na tovarzaniká v prípadoch ,že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom ,mechanickým poškodením ,prevádzkou v nevhodých podmienkach ,alebo neoprávneným zásahom do výrobku .Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou .

Reklamácie sú vybavované v súlade s Občianským zákonníkom SR .

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. V prípade ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.